قانون امور گمركى كالاهاي صادراتى و وارداتي را از نظر شرايط صدور و ورود در سه دسته قرار داده است:

١-كالاي مجاز:كالايي كه صدور يا ورود آن بارعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.(واردات يا صادرات اين قبيل كالاها منوط به انجام شرط نمي باشد.)

٢-كالاى مجازمشروط:كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتى دارد.(واردات يا صادرات اين قبيل كالاها منوط به انجام شرط است.”البته رعايت اين شروط مانع از تحصيل مجوزهاي قانونى صدور يا ورود و يا سايرضوابط قانونى نخواهدشد.”)

٣-كالاي ممنوع:كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(اين ممنوعيت اعم از ممنوع قانونى ياشرعى است و همچنين كالاهاي غيرمجاز كه دولت بنا به دلايلي ورود يا صدور آن ها را منع مى كند،اين كالاها راهم شامل مي شود.)

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *