حقیقتاً تجارت بین المللی همانا روابط تجارتی یعنی صادرات و واردات کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف جهان است. چون هیچ کشور از ابتدا تاکنون نمیتوان پیدا کرد، که تمام ضروریات و نیازمندیهای خود را بدون داشتن روابط تجارتی به صورت احسن برآورده کند . به همین دلیل ناگزیر است برای رفع نیازمندی های خود روابط تجارتی را با دیگر کشورها برقرار کند. پس تجارت بین المللی ناشی از روابط عرضه و تقاضا برای کالا و خدمات بین کشورهای مختلف جهان به دلیل مفاد وسود آوری برقرار میگردد. امروز تجارت بین المللی شکل پیشرفته و مدرن تر را به خود گرفته و سهولت هایی را برای روابط  تجارتی بین کشورها ایجاد کرده که این سهولت ها و پیشرفت تکنولوژی سرعت اثرات را درقسمت عرضه و تقاضای کالا در سطح بازارهای جهانی گذاشته است که میتوان نمونه این سهولت ها را بیان کرد.