قانون امور گمركى كالاهاي صادراتى و وارداتي را از نظر شرايط صدور و ورود در سه دسته قرار داده است:

١-كالاي مجاز:كالايي كه صدور يا ورود آن بارعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.(واردات يا صادرات اين قبيل كالاها منوط به انجام شرط نمي باشد.)

٢-كالاى مجازمشروط:كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتى دارد.(واردات يا صادرات اين قبيل كالاها منوط به انجام شرط است.”البته رعايت اين شروط مانع از تحصيل مجوزهاي قانونى صدور يا ورود و يا سايرضوابط قانونى نخواهدشد.”)

٣-كالاي ممنوع:كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(اين ممنوعيت اعم از ممنوع قانونى ياشرعى است و همچنين كالاهاي غيرمجاز كه دولت بنا به دلايلي ورود يا صدور آن ها را منع مى كند،اين كالاها راهم شامل مي شود.)

حقیقتاً تجارت بین المللی همانا روابط تجارتی یعنی صادرات و واردات کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف جهان است. چون هیچ کشور از ابتدا تاکنون نمیتوان پیدا کرد، که تمام ضروریات و نیازمندیهای خود را بدون داشتن روابط تجارتی به صورت احسن برآورده کند . به همین دلیل ناگزیر است برای رفع نیازمندی های خود روابط تجارتی را با دیگر کشورها برقرار کند. پس تجارت بین المللی ناشی از روابط عرضه و تقاضا برای کالا و خدمات بین کشورهای مختلف جهان به دلیل مفاد وسود آوری برقرار میگردد. امروز تجارت بین المللی شکل پیشرفته و مدرن تر را به خود گرفته و سهولت هایی را برای روابط  تجارتی بین کشورها ایجاد کرده که این سهولت ها و پیشرفت تکنولوژی سرعت اثرات را درقسمت عرضه و تقاضای کالا در سطح بازارهای جهانی گذاشته است که میتوان نمونه این سهولت ها را بیان کرد.

کارگو تجربه ای جدید از سرعت و کیفیت کالاست که درکنار این موارد سلامت کالا را برای مشتریان تضمین می کند و درکمترین زمان با قیمت مناسب کالا را تحویل مشتریان می دهد. بارهای شما را از سراسر دنیا ارسال میکند و تحویل آنها در ایران است و از مهم ترین ملاک هایش امانتدار بودن بارهای شماست.این خدمات روز به روز بهتر و بهتر می شوند و پیشرفت می کنند.